1 Degree Rømer to Degree Celsius (1 °Rø to °C)

Unit Conversion 1 Degree Rømer = -12.381 Degree Celsius

Conversion of Units to Convert Degree Rømer to Degree Celsius : 1 °Rø = -12.381 °C
Degree Rømer °Rø Degree Celsius °C
1 Degree Rømer -12.381 Degree Celsius
5 Degree Rømer -4.7619 Degree Celsius
10 Degree Rømer 4.7619 Degree Celsius
50 Degree Rømer 80.9524 Degree Celsius
100 Degree Rømer 176.1905 Degree Celsius
250 Degree Rømer 461.9048 Degree Celsius
500 Degree Rømer 938.0952 Degree Celsius
1000 Degree Rømer 1890.4762 Degree Celsius
5000 Degree Rømer 9509.5238 Degree Celsius
10000 Degree Rømer 19033.3333 Degree Celsius
50000 Degree Rømer 95223.8095 Degree Celsius
100000 Degree Rømer 190461.9048 Degree Celsius
500000 Degree Rømer 952366.6667 Degree Celsius
1000000 Degree Rømer 1904747.619 Degree Celsius
5000000 Degree Rømer 9523795.2381 Degree Celsius
100000000 Degree Rømer 190476176.1905 Degree Celsius
Temperature Converter